Roblox API Reference

TeleportMethod On DevHub

Items (6)

Name Value History
TeleportToSpawnByName 0
TeleportToPlaceInstance 1
TeleportToPrivateServer 2
TeleportPartyAsync 3 442
TeleportToVIPServer 4 594
TeleportUnknown 5 442 594

Removed items (1)

Name Value History
TeleportToPartyAsync 3 442

History